Privātuma politika

Privātuma politika

Informācija par personas datu apstrādi
Informācija par personas datu apstrādi

Ar šo paziņojumu informējam par mūsu veikto personas datu apstrādi: nolūkiem, apjomu, aizsardzības līmeni, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām mūsu veiktajā personas datu apstrādē. Mēs esam uz sadarbību vērsti, tādēļ ar prieku atbildēsim uz jebkuru jautājumu, kas uzdots par datu aizsardzību!

Satura rādītājs
Satura rādītājs
  1. Izmantotā terminoloģija
  1. Izmantotā terminoloģija

1.1. Pārzinis, arī mēs: We Care, SIA (Reģ.Nr. 40203068188, juridiskā un faktiskā adrese: Ernesta Birznieka-Upīša 27-27, Rīga, LV-1011, Tālrunis: +37127729000, epasts: wecare.sia@gmail.com

1.2. Vietne: Pārziņa uzturēta tīmekļa vietne https://wecare.lv.

1.3. Personas dati: jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, pamatojoties uz identifikatoru. Piemēram, identifikators var būt identificējamās personas vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, identifikators informācijas sistēmās vai viens vai vairāki minētajai fiziskajai personai raksturīgi fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktori;

1.4. Datu subjekts, arī Jūs: dzīva fiziska persona, kuras Personas datus apstrādā Pārzinis noteikta mērķa sasniegšanai; piemēram, Datu subjekts ir Vietnes apmeklētājs vai sniegto pakalpojumu kontekstā - klients;

1.5. Personas datu apstrāde: jebkādas darbības ar Datu subjekta Personas datiem, ieskaitot, bet ne tikai, datu ievākšanu, datu glabāšanu, datu pārsūtīšanu, datu modificēšanu, datu izmantošanu un datu dzēšanu;

1.6. Datu apstrādes nolūks: mērķis, ko ir paredzēts sasniegt Pārzinim, veicot Datu subjekta Personas datu apstrādi;

1.7. Regula: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kuru dalībvalstīs tiek piemērota no 2018.gada 25.maija;

1.8. Pārskatatbildības princips – Pārziņa spēja pierādīt, ka tas veiktajās Personas datu apstrādēs ir ievērojis Regulas prasības.

2. Versiju pārvaldība
2. Versiju pārvaldība

2.1. Šī, jaunā, privātuma paziņojuma versija ir precizēta ar Pārziņa datu apstrādēm saistītās nianses, jo īpaši, Personas datu apstrādes nolūkus un tiesiskos pamatojumus. Citas būtiskas izmaiņas, kas mainītu Datu subjekta tiesību vai brīvību apmēru, nav veiktas.

3. Informācija, kas attiecas uz ikvienu datu apstrādes procesu un nolūku
3. Informācija, kas attiecas uz ikvienu datu apstrādes procesu un nolūku

3.1. Datu apstrādes veicēji (datu saņēmēji):

3.1.1. Pārziņa darbinieki, saskaņā ar viņu amata pienākumiem, kas izriet no darbinieku darba tiesiskajām attiecībām ar Pārzini;

3.1.2. Ārpakalpojuma sniedzēji, kurus ar Pārzini saista līgumiskās attiecības, kas nosaka personas datu aizsardzības kārtību – tā paredz, ka Datu subjekta Personas dati var tikt apstrādāti tikai saskaņā ar Pārziņa sniegtajiem norādījumiem un nedrīkst tikt izmantoti citiem Datu apstrādes nolūkiem;

3.1.3. Valsts un pašvaldību institūcijas, tajā skaitā, tiesībaizsardzības iestādes, atbilstoši normatīvajiem aktiem, nodrošinot juridiskā pienākuma izpildi un pēc attiecīga pieprasījuma nododot Personas datus, kā arī situācijās, kur datu nodošana ir saistīta ar Pārziņa tiesiskajām interesēm, piemēram, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības;

3.1.4. īpašos gadījumos, par kuriem Datu subjekts tiks informēts papildus datu ievākšanas vai iegūšanas procesa laikā, datu apstrādē var būt iesaistīts arī kopīgs pārzinis – situācijās, kad kopīgi ar Pārzini Datu apstrādes nolūks attiecas arī uz kādu citu organizāciju;

3.1.5. Trešās personas situācijās, kur datu saņemšana ir šo trešo personu vai Pārziņa viennozīmīgas leģitīmās intereses, piemēram, bet ne tikai, iebraucot teritorijā, kurā ir ierobežota piekļuve, tiek nodoti transporta līdzekļa un tā vadītāja dati, attiecīgas piekļuves nodrošināšanai; Pārzinis var Vietnē izvietot saites uz trešo personu piedāvājumiem vai resursiem, tomēr šādā gadījumā Jums pirms datu nodošanas trešajai personai patstāvīgi jāiepazīstas ar attiecīgās trešās personas datu apstrādes nosacījumiem. Vietnē izvietotās saites uz trešo personu resursiem nav uzskatāmas par Jūsu datu apstrādi!


3.2. Datu apstrādes veids: Pārzinis, veicot Personas datu apstrādi, izmanto tehniskos resursus un informācijas sistēmas, tomēr ikvienā situācijā, kurā attiecībā pret Datu subjektu ir jāpieņem kāds lēmums, to vienmēr dara cilvēks un Pārzinis neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu Regulas izpratnē;


3.3. Datu nodošana uz trešo valsti (valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalsts): Pārzinis, apstrādājot personas datus, tipiski neveic datu nodošanu uz valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalsts. Tomēr, atsevišķos gadījumos datu nodošana uz trešo valsti var notikt, nolūkā nodrošināt esošu vai nepieciešamu līgumisku saistību izpildi vai ar atsevišķu Datu subjekta piekrišanu, vai citās specifiskās izņēmuma situācijās. Datu subjekti tiks īpaši brīdināti pirms ikvienas specifiskas situācijas, kurā, pamatojoties uz piekrišanu vai izmantojot citus tiesiskus datu nodošanas tiesiskos pamatojumus, dati tiks nodoti uz trešo valsti.


3.4. Tiesības iesniegt sūdzību:

3.4.1. Ikvienā situācijā, kurā Datu subjekts uzskata, ka Pārzinis, veicot Personas datu apstrādi, ir pārkāpis tā tiesības, Datu subjekts ir tiesīgs sūdzēties uzraudzības iestādē pēc savas izvēles. Pārzinim, kas darbojas Latvijas Republikas teritorijā, vadošā uzraudzības iestāde ir Datu valsts inspekcija (tīmekļa vietnes adrese – www.dvi.gov.lv);

3.4.2. Datu subjektam ir arī atsevišķa tiesība par prettiesisku datu apstrādi un citos gadījumos, kuros Datu subjektam ir pamats uzskatīt, ka tā tiesības ir pārkāptas, vērsties tiesā, ievērojot Civilprocesa likuma noteikumus;


3.5. Datu subjekta tiesības: Regulā noteiktos gadījumos Jums kā Datu subjektam ir noteiktas tiesības, kuras Pārzinis pēc iespējas nodrošina. Atbilstoši Pārziņa statusam – zobārstniecības iestāde, Jums ir tiesības, kuras izriet arī no Pacientu tiesību likuma! Ņemiet vērā! Atsevišķos gadījumos kāda no Jūsu kā Datu subjekta tiesībām var nebūt tiesiski vai faktiski īstenojama, tomēr jebkurā situācijā, Jūs saņemsiet motivētu atbildi no Pārziņa Regulā noteiktajos termiņos, kas atkarībā no situācijas ir viens vai trīs mēneši no iesnieguma iesniegšanas brīža. Tiesības, kas saskaņā ar Regulu Datu subjektam piemīt ir:

3.5.1. Piekļuve personas datiem – Jums kā Datu subjektam ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs veicam Jūsu Personas datu apstrādi, un, gadījumos, kad tā tiek veikta, pieprasīt piekļuvi apstrādātajiem Personas datiem. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida (piebilde, šeit un turpmāk, rakstveida nozīmē arī rakstveidam pielīdzināmu (piemēram, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu).

3.5.2. Personas datu labošana - Ja Jūs uzskatāt, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums veikt Jūsu datu labošanu. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu; Svarīgi! Esoša līguma gadījumā datu aktualizācija var būt arī Jūsu pienākums, par kura neizpildi var tikt piemērotas sankcijas, saskaņā ar attiecīgo līgumu!

3.5.3. Piekrišanas atsaukšana – gadījumos, kad mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu. Ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kas veikta pirms piekrišanas atsaukuma, kā arī attiecīgā Datu apstrāde var būt radījusi tiesības mūsu leģitīmai interesei vai tiesību normās bāzētu tiesisku pienākumu, tādēļ mēs Jūsu personas datus turpināsim apstrādāt citiem, saistītajiem nolūkiem;

3.5.4. Iebilšana pret apstrādi, pamatojoties uz tiesiskajām interesēm – Jums ir tiesības iebilst pret tādu Personas datu apstrādi, ko mēs veicam, pamatojoties uz mūsu tiesiskajām interesēm (tiesiskais pamatojums tādai Personas datu apstrādei – atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktam). Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu. Ņemiet vērā! Mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs motivēti iemesli (piemēram, aktīva tiesvedība) turpināt datu apstrādi, tomēr Jūs saņemsiet motivētu atbildi jebkurā gadījumā.

3.5.5. Datu dzēšana – Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad ar likumu mums ir piešķirtas tiesības vai uzlikti pienākumi datus saglabāt, kā arī situācijās, kurās datu apstrāde viennozīmīgi ir nepieciešama līguma saistību izpildei. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu;

3.5.6. Apstrādes ierobežošana – Jums ir tiesības pieprasīt mums ierobežot Jūsu Personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu;

3.5.7. Datu pārnesamība – Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (t.s., “datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un gadījumos, ja apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums.


3.6. Mēs savā darbībā ievērojam ar Regulu nostiprinātos datu aizsardzības principus, jo īpaši pārskatatbildības principu:

3.6.1. Ievācot Jūsu personas datus, mēs rīkojamies kā krietnam un gādīgam saimniekam pieklājas, un datus apstrādājam tikai konkrēto nolūku sasniegšanas vajadzībām, nenodot datus nevienai citai personai, izņemot, ja pastāv likumā noteikta vai ar līgumu nodibināta situācija, kas tiek attiecīgi dokumentēta;

3.6.2. Mēs regulāri izvērtējam ievāktos un glabātos, kā arī iegūtos un nodotos Personas datus un, pārliecināmies, ka datu kategorijas un datu glabāšana notiek saskaņā ar nepieciešamību sasniegt attiecīgos nolūkus;

3.6.3. Mēs esam vērsti uz sadarbību, tādēļ, saņemot no Datu subjekta pamatotus iebildumus, priekšlikumus vai cita veida informāciju, veiksim attiecīgas korekcijas Personas datu apstrādē, kā arī saistošajā dokumentācijā un citos ar Personas datu apstrādi saistītajos procesos, piemēram, izvēlnēs Vietnē;


3.7. Lai nodrošinātu godīgu un pārredzamu datu apstrādi, aicinām Datu subjektu ievērot, ka:

3.7.1. Ikvienā Personas datu sniegšanas gadījumā Datu subjekta pienākums ir sniegt tikai derīgus un patiesus personas datus un tikai tādus datus, kas ir atbilstoši un nepieciešami datu apstrādes mērķu izpildei, piemēram, atbilstoši iepriekš norādītajām lauku vērtībām vai attiecīgajam pieprasījumam;

3.7.2. Gadījumā, ja, savstarpējās sadarbības laikā vai saprātīgā laika periodā pēc tam, attiecīgie Datu subjekta dati (jebkuras datu kategorijas, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, u.c.) mainās, Datu subjektam ir pienākums informēt Pārzini par attiecīgo datu kategoriju izmaiņām;

3.8. Saziņa: ja Jums kā Datu subjektam rodas jebkādi jautājumi par savu Personas datu apstrādi, lūgums sazināties ar Pārzini, izmantojot iepriekš norādītos Pārziņa kontaktus.

4. Personas datu apstrādes procesu apraksti, datu apstrādes nolūki un tiesiskie pamatojumi
4. Personas datu apstrādes procesu apraksti, datu apstrādes nolūki un tiesiskie pamatojumi
4.1. Ar Vietnes apmeklēšanu (atvēršanu) saistīta Personas datu apstrāde
4.1. Ar Vietnes apmeklēšanu (atvēršanu) saistīta Personas datu apstrāde

4.1.1. Process: Pārzinis veic Personu datu apstrādi, lai nodrošinātu Vietnes darbību un Pārziņa spēju pārvaldīt Vietnē notiekošos procesus, tajā skaitā, ievāc un saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu (piemēram, pieslēguma IP adrese, pieslēguma datums un laiks);

4.1.2. Nolūks un Tiesiskais pamatojums: Pārziņa leģitīmā interese (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) uzturēt Vietni, veikt Pārziņa komercdarbību informācijas sabiedrībā, informēt interesentus par Pārziņa darbībai svarīgām norisēm un sadarbības iespējām, kā arī nodrošināt Vietnes drošību – atklāt, izvērtēt, konstatēt un novērst tehniskas problēmas vai trešo personu prettiesisku rīcību;

4.1.3. Piezīme! Ņemot vērā faktu, ka Vietni var apmeklēt ikviens indivīds (tajā skaitā, bērns vai persona ar ierobežotu rīcībspēju), kā arī ikviena indivīda rīcība var radīt kaitējumu Pārziņa interesēm, Pārzinis nepārbauda konkrētā Vietnes apmeklētāja vecumu, bet saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu un notikumiem, saistībā ar konkrēto pieslēgumu Vietnei. Glabāšanas ilgums nepārsniedz 10 gadus, jo prasījuma tiesības, kuras Pārzinim veidojas, var būt dažādās, tādējādi Pārzinis piemēro ilgāko normatīvajos aktos noteikto noilguma termiņu. Par prettiesisku bērna vai ierobežotas rīcībspējas personas veikto nodarījumu atbild bērna vecāki vai attiecīgie, likumā noteiktajā kārtībā ieceltie, pārstāvji.

4.2. Sīkdatnes
4.2. Sīkdatnes

Vispārīga informācija:

4.2.1. Kas ir sīkdatne? Sīkdatnes ir maza apjoma datnes, kas, izmantojot interneta vietni, tiek lejupielādētas lietotāja ierīcē brīdī, kad tiek lejupielādēts konkrētās vietnes saturs. Sīkdatņu nepieciešamība ir, no vienas puses, tehnoloģiski nodrošināt vietnes darbību, bet no otras puses, labāk izprast lietotāju pieredzi un satura izmantošanu Tīmekļa vietnē. Atbilstoši tālāk sniegtajam aprakstam, sīkdatnes pēc to funkcionālās nozīmes tiek grupētas funkcionāli nepieciešamajās, tātad, tādās, bez kurām faktiski nodrošināt Tīmekļa vietnes darbību nav iespējams, un tādās, bez kurām Internet vietne darbosies, taču kādai no pusēm – Internet vietnes apmeklētājam vai Pārzinim, nebūs iespējams pilnvērtīgi iegūt vai izprast Internet vietnes lietošanas pieredzi vai statistiku. Galvenā atšķirība starp iepriekšminētajām sīkdatņu grupām ir tāda, ka jebkuras sīkdatnes, kuras nav funkcionāli nepieciešamas, lietotāja iekārtā tiek lejupielādētas tikai tad, ja lietotājs ir devis piekrišanu nefunkcionālo sīkdatņu izmantošanai.

4.2.2. Sīkdatņu nepieciešamība un funkcijas:

4.2.2.1. Funkcionālās sīkdatnes - funkcionāli un tehniski nepieciešamas sīkdatnes, bez kurām nebūtu iespējama pilnvērtīga Tīmekļa vietnes darbība. Tīmekļa vietnēm nav savas atmiņas, un tās neuztur sesijas statusus, t.i., ja lietotājs pārlūko dažādas tīmekļa vietnes sadaļas, lietotājs netiek atpazīts kā viens un tas pats lietotājs; sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei atpazīt lietotāju. Galvenā sīkdatņu funkcija ir ļaut tīmekļa serverim saņemt informāciju par lietotāja sesiju tā optimizējot lietotāja pieredzi Tīmekļa vietnes izmantošanā. Pie funkcionālajām sīkdatnēm pieder arī tās sīkdatnes, kuras nodrošina paša sīkdatņu mehānisma darbību, proti, Pārzinim nav citu iespēju iegūt Tīmekļa vietnes lietotāja piekrišanu vai ne-piekrišanu citu sīkdatņu lejupielādei, kā vien, izmantojot sīkdatņu pārvaldības rīku. Tā kā sīkdatņu pārvaldības rīka darbībai ir nepieciešamas sīkdatnes, savukārt piekrišanas pārvaldība ir normatīvo aktu prasība nefunkcionālo sīkdatņu gadījumā, sīkdatņu pārvaldības rīka darbības sīkdatnes ir atzīstamas par Tīmekļa vietnes funkcionēšanai nepieciešamām sīkdatnēm. Detalizēts funkcionālo sīkdatņu uzskaitījums:

4.2.2.2. Ne-funkcionālās sīkdatnes - nepieciešamas, lai palīdzētu analizēt Tīmekļa vietnes izmantošanu, piemēram, lai izprastu apmeklētāju darbības Tīmekļa vietnē. Tīmekļa vietne izmanto tā sauktās trešo pušu analītiskās sīkdatnes, ar kurām informācija tiek apkopota, uzkrāta un analizēta, izmantojot vietnes apmeklētāju rīcības analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google Analytics rīks. Ar tā palīdzību Pārzinis iegūst iespēju analizēt apmeklētājus un attiecīgi pielāgot Tīmekļa vietni, lai Tīmekļa vietnes darbība būtu pēc iespējas efektīvāka, daži Google Analytics izmantošanas ieguvumu piemēri:

a) iegūt tā sauktos “demogrāfijas” datus, tādējādi noteiktā laika periodā izprotot Tīmekļa vietnes apmeklētāju profilu un, piemēram, attiecīgi pielāgojot dažādas informatīvas kampaņas nepieciešamajai mērķa auditorijai;

b) noskaidrot satura un apmeklējuma datus, proti, kuras sadaļas Tīmekļa vietnes apmeklētāji ir apmeklējuši visbiežāk un pie kurām sadaļām pavadījuši ilgāko laiku – tas dod iespēju labāk izprast Tīmekļa vietnes struktūru, kā arī izplānot, kā labāk pasniegt sabiedrībai būtisku informāciju, lai tā pēc iespējas efektīvāk sasniegtu mērķa auditoriju;

c) uzzināt, no kuriem avotiem ir lietotāju plūsma, tādējādi, pielāgojot attiecīgās reklāmas kampaņas

4.2.2.3. Ne-funkcionālās sīkdatnes tiek izmantotas tikai tad, ja Datu subjekts ir devis piekrišanu, aktivizējot attiecīgu Vietnes elementu – uzlecošo paziņojumu sākot izmantot Vietni. Svarīgi! Tā kā visas ne-funkcionālās sīkdatnes ir trešo pušu, tad piekrišana šīm sīkdatnēm vienlaicīgi nozīmē ar lietotāja sesijas datu nodošanu trešajai pusei! Ņemot vērā Vietnes specifiku, Datu subjekts ar vienu piekrišanu piekrīt visām ne-funkcionālajām sīkdatnēm.

4.2.2.4. Vietnē tiek izmantotas šādas ne-funkcionālās sīkdatnes:

4.2.3. Papildus informācija par analītiskajām sīkdatnēm: Anlītiskajām sīkdatnēm tiek izmantots Google inc. analītikas pakalpojums, kas tiek nodrošināts saskaņā ar Google Inc. pakalpojumu sniegšanas noteikumiem [saite uz https://policies.google.com/terms?hl=lv] un Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem [saite uz https://www.google.com/analytics/terms/us.html] un kura mērķis ir veikt vietnes apmeklētāju rīcības izvērtējums un apkopojoša pārskata sagatavošana par to pārziņa interesēs. Datu subjekta identifikācijas iespējas ir samazinātas līdz minimumam, taču iepriekšminētās darbības pilnīgu datu anonimizāciju nenodrošina.

4.2.4. Sīkdatņu pārvaldība:

4.2.4.1. funkcionāli nepieciešamās sīkdatnes lietotāja galaiekārtā tiek uzstādītas automātiski. Tās var dzēst, taču Vietnes darbībai nepieciešamās sīkdatnes, turpinot izmantot Vietni, tiks uzstādītas no jauna, turklāt, iespējams, ka dzēšanas rezultātā Vietne pārstās korekti darboties;

4.2.4.2. Ne-funkcionālās sīkdatnes lietotāja gala iekārtā tiks uzstādītas tikai pēc piekrišanas šādu sīkdatņu izmantošanai. Piekrišanas atsaukumam ir nepieciešama darbība – attiecīgo sīkdatņu izdzēšana no lietotāja izmantotā pārlūka, kas, pārlūku dažādības un atšķirību dēļ nav unificējams process un lietotājam ir jāpārzina izmantoto pārlūku nianses vai jāizmanto attiecīgo pārlūkprogrammu palīdzības (“Help”) sadaļa. Tad, ja lietotājs ne-funkcionālo sīkdatņu izmantošanai nav piekritis, tās lietotāja galaiekārtā netiks uzstādītas. Gadījumā, ja tas tomēr ir noticis, tā ir programmatūras kļūda, par kuru lūdzam informēt mūs (Pārzini) nekavējoties! Svarīgi! Lai piekrišanas atsaukums būtu pilnīgs, ir oblgiāti jāizdzēš arī sīkdatne stm_gdpr_cookie, kura saglabā Jūsu sniegto piekrišanu ne-funkcionālo sīkdatņu izmantošanai!

4.2.4.3. Citas iespējas pārvaldīt sīkdatnes:

a) Apmeklētāja ir tiesības mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no jaunām sīkdatnēm, izslēgtu (izdzēstu) esošās vai ikreizēji papildus informētu apmeklētāju par jaunu sīkdatņu nosūtīšanu uz apmeklētāja ierīci. Vairāk informācijas pieejama: http://www.allaboutcookies.org/. Svarīgi! Pastāvīgs sīkdaņu aizliegums var radīt problēmas ar atsevišķu interneta vietņu pārlūkošanu.

b) Atteikties izmantot analītiskās Google Analytics sīkdatnes ikvienam ir iespēja arī lejupielādējot un instalējot Google Analytics Opt-out Browser Add-on [saite - https://support.google.com/analytics/answer/181881] papildrīku. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka informāciju par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nedrīkst sūtīt uz Google Analytics. NB! Pārzinis brīdina, ka minētā rīka izmantošana ir pilnībā lietotāja atbildība un tā notiek saskaņā ar rīka īpašnieka licences noteikumiem.

4.3. Datu saņemšana nolūkā nodrošināt datu subjekta pierakstus un informācijas apmaiņa par tiem
4.3. Datu saņemšana nolūkā nodrošināt datu subjekta pierakstus un informācijas apmaiņa par tiem

4.3.1. Process: Datu subjekts kā pacients vai pacienta pārstāvis veic pierakstu, izmantojot Vietnē iebūvējot funkcionalitāti.

4.3.2. Datu apstrādes nolūks: Pacientu pierakstu pārvaldība, tiesiskais pamatojums atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktam, nodrošināt efektīvu Pārziņa darbību.

4.3.3. Pierakstā norādāmā informācija ir nepieciešama, lai organizētu zobārstniecībā iesaistīto personu darbu un organizētu pacientu plūsmu.

4.3.4. Saistīts datu apstrādes nolūks ir pacientu apziņošana par pierakstu, izmantojot norādītos sakaru līdzekļus – epastu un/vai mobilo tālruni, tajā skaitā, lai informētu un brīdinātu Datu subjektu par plānotām vai notikušām izmaiņām, saistībā ar pierakstu.

4.4. Citas galvenās pārziņa veiktās datu apstrādes (vispārīga informācija, detalizēta informācija ir pieejama uzrakstot datu subjekta pieprasījumu)
4.4. Citas galvenās pārziņa veiktās datu apstrādes (vispārīga informācija, detalizēta informācija ir pieejama uzrakstot datu subjekta pieprasījumu)
5. Cita informācija
5. Cita informācija

5.1. Šis informatīvais paziņojums pēc nepieciešamības var tikt mainīts. Aktuālā informatīvā paziņojuma versija ir publicēta šajā tīmekļa Vietnē.

5.2. Pēdējās izmaiņas 2023. gada 27. jūlijā

5.3. Piezīme! Konstatējot, ka Vietne pilnībā vai daļēji nedarbojas, darbojas nekorekti, pieprasa veikt netipiskas darbības (piemēram, bet ne tikai, veikt programmu vai to daļu uzstādīšanu apmeklētāja datorā), aicinām nekavējoties sazināties ar Pārzini.

5.4. Pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas šajā paziņojumā. Ja kāda no Datu subjekta tiesībām ar izmaiņām tiek vai var tikt būtiski ietekmēta, tad jaunajā paziņojuma versijā dokuments satur atsauces uz konkrētām izmaiņām.

SIA We care, Reģistrācijas Nr. 40203068188
Ārstniecības iestādes kods 010001913
Juridiskā/faktiskā adrese:
Ernesta Birznieka-Upīša iela 27-27, Rīga, LV-1011
Konts: LV48HABA0551043442349
Kontakti
Pierakstīties uz vizīti pie mūsu speciālistiem var, zvanot pa telefonu vai rakstot uz mūsu e-pastu
Sīkdatņu piekrišana
Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu vislabāko lietošanas pieredzi. Turpinot jūs piekrītat izmantot sīkfailus. Uzzināt vairāk
Sīkdatņu piekrišana
Sīkdatņu Iestatījumi
Sīkdatnes, kas nepieciešami vietnes pareizai darbībai, vienmēr ir iespējoti.
Citas sīkdatnes ir konfigurējami.
Nepieciešamās sīkdatnes
Nepieciešamās sīkdatnes palīdz padarīt vietni lietojamu, iespējojot pamatfunkcijas, piemēram, navigāciju lapā un piekļuvi drošām vietnes daļām. Tīmekļa vietne nevar pareizi darboties bez šīm sīkdatnēm.
Statistikas sīkdatnes
Disabled
Statistikas sīkfaili palīdz vietņu īpašniekiem saprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar vietnēm, vācot un ziņojot informāciju.
Reklāmas sīkdatnes
Disabled
Sīkdatnes, kas ir nepieciešamas, lai novērtētu reklāmas efektivitāti un rādītu tev interesējošo reklāmu.